تفاوت میان برندینگ و طراحی گرافیک

طراحی گرافیک و برندینگ برند یک کلمه کثیف است! . بله درست خواندید برند یک کلمه کثیف است و این به خاطر سوء استفاده و سوتفاهمی است که افراد داخل و خارج صنایع از آن استفاده می کنند. برخی تصور می کنند برند به معنی یک آرم جدید استبعضی دیگر فکر می کنند منظور از […]