صدای برند چیست؟

صدای برند راهی است که شما با مشتریانتان صحبت می کنید و این صدا از طریق سبک ارتباطی برند شما تعریف می شود. صدای برند شما به سمت مخاطبان هدفتان هدایت می شود و تا زمانی که به ارزشهای برند و شخصیت شما پایبند باشد، می تواند هر سبکی داشته باشد، از سبک های شاد […]